Huishoudelijk reglement

Algemeen:

Door het betalen van contributie aan BiGGS verklaart U de inhoud van dit huishoudelijk reglement te kennen en ermee akkoord te gaan. Onwetendheid is nooit een verontschuldiging voor ongepast of onveilig gedrag. Enkel na ontvangst van uw volledige betaling wordt u lid en kan u aan de vliegactiviteiten deelnemen.

Bij minderjarigen wordt het reglement door een ouder of voogd ondertekend, voorafgegaan door de vermelding “gelezen en goedgekeurd”.

Iedere piloot dient in het bezit te zijn van een voor modelvliegen geldende aansprakelijkheids-verzekering en moet deze op elk treffen kunnen voorleggen aan het bestuur van BiGSS en/of de gastclub. Voor Belgen is een lidkaart van VML/AAM gewenst, voor Nederlanders een lidkaart van KNVvL. Iedereen wordt aanbevolen om een kopie van de polis van de familiale verzekering op elk treffen mee te brengen. Verder is sinds 2023 het FLyer-ID en Operator-ID verplicht om in het buitenland als piloot op afstand actief te zijn.

Treffens en andere activiteiten:

Bindende vliegbeperkingen betreffende brevetten, luchtruim, zenders, maximum gewicht, geluidsemissie, FPV etc hebben in dit huishoudelijk reglement geen plaats omdat de BiGGS leden uit verschillende landen komen en de treffens telkens op gastterreinen plaats vinden waar andere regels gelden. De gastclub is verantwoordelijk voor alle activiteiten op haar veld en tijdelijke veld uitbreidingen en in haar luchtruim, zij brengt ons op de hoogte van de vliegbeperkingen en die zullen op de website en/of bij de dagelijkse briefing worden medegedeeld, en het is de verantwoordelijkheid van iedere piloot of of diens voogd om deze na te leven. Het bestuur van BiGGS heeft niet de middelen om posities, afstanden en hoogtes te meten en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor inbreuken op de plaatselijke of nationale restricties.

Wanneer reëel gevaar voor de medemens of goederen ontstaat, heeft ieder lid de plicht om meteen in te grijpen, hulp te bieden, het gevaar trachten af te wenden en het bestuur in te lichten van de vastgestelde onregelmatigheden.

Teneinde prettig en veilig samen te kunnen vliegen voorziet het bestuur bij noodzaak in sancties om de goede werking van het treffen te kunnen handhaven. Deze sancties zijn aanmaning, schorsing en uitsluiting voor bepaalde of onbepaalde duur. Sancties worden slechts opgelegd indien aan normaal overleg geen gevolg wordt gegeven. Sancties worden door minstens twee bestuursleden betekend. BiGGS heeft uiteraard niet de intentie om politie te spelen, maar wil zijn verantwoordelijkheid nemen om ongeoorloofd gedrag te kunnen bijsturen teneinde van elk treffen een veilig, gezellig en ontspannend samenzijn te maken.

Voor iedere vlucht moet je als piloot in vraag stellen of je fysiek en mentaal fit genoeg bent om veilig te kunnen vliegen. Het BiGGS bestuur kan bij twijfel vragen om niet te vliegen of om enkel met een dubbele besturing te vliegen onder begeleiding van een ervaren piloot.

BiGSS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade aan goederen of persoonlijk letsel. Dit geldt ook voor schade die ontstaat naast het veld of op de kampeerplaats. Schade door botsingen in de lucht of tijdens de sleep zijn steeds voor eigen rekening, en kunnen behoudens opzet of grove nalatigheid niet worden verhaald op BiGSS noch op de betrokken piloot. Botsingen in de lucht vallen onder het risico van de sport. Indien er schade ontstaat aan goederen of letsels aan personen die niet aan het (model-)vliegverkeer deelnemen valt deze voor de verantwoordelijkheid van de piloot die de schade veroorzaakt. Vliegtuigen dienen steeds geparkeerd te worden in de daartoe voorziene zone. Vliegtuigen in de parkeerzone worden beschouwd als niet deelnemend aan het vliegverkeer.

Vliegen bij BiGGS is enkel toegelaten nadat je de dagelijkse briefing hebt bijgewoond, of nadat je bij het BiGSS bestuur om een briefing bent gaan vragen. Dit geldt zowel voor leden, dagjesvliegers als gastvliegers. Er dient steeds gevlogen te worden volgens de afspraken van de briefing en met veel gezond verstand zodat gevaar aan goederen of personen tot het minimum wordt beperkt. Het te verwachten vluchttraject van mandragende vliegtuigen die ons luchtruim doorkruisen wordt steeds zo snel mogelijk vrij gemaakt, en hun traject wordt in de BiGGSbox duidelijk kenbaar gemaakt aan de piloten.

Iedere vlieger dient zich te houden aan de frequentie bewaking van de gastclub. Bij het dubbel gebruik van een frequentie dient onderling in goede harmonie tot een verdeelsleutel overeen gekomen te worden.

De vlieger is zelf verantwoordelijk voor de goede technische staat en vergunningen van zijn vliegtuigen en hun besturing. Bij twijfel aan het functioneren, dient niet gevlogen te worden. Bij ernstige twijfel aan de technische staat van een model kan het van deelname uitgesloten worden. BiGGS kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien iemand vliegt met een model dat achteraf technisch niet in orde bleek te zijn. Het invliegen van nieuwe of herstelde toestellen is slechts toegelaten na uitdrukkelijke toelating van het BIGSS bestuur.

BiGGS zorgt dat er, zeker op drukke momenten, een vluchtbegeleider bij de BIGSS box aanwezig is. Deze is herkenbaar aan het fluo hesje en assisteert het vliegverkeer volgens de afspraken van de briefing en dit huishoudelijk reglement. Er wordt duidelijk afgesproken dat de vluchtbegeleider, behoudens persoonlijke grove nalatigheid, niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor ongevallen. De vluchtbegeleider wordt door het bestuur aangeduid. Naast de vluchtbegeleider is het gewenst dat er op drukke momenten een tweede persoon instaat voor het ophalen en aankoppelen van de sleepkoorden. Tijdens elk treffen kan het bestuur leden aanduiden om deze rol op zich te nemen. De piloot blijft steeds verantwoordelijk voor zijn toestel, ongeacht de aanwijzingen van de vluchtbegeleider. Hij kan dan ook op eigen verantwoordelijkheid het advies van de vluchtbegeleider naast zich neer leggen.

Naast de normale activiteiten van een BiGGS treffen, is het vaak door de gastclub toegestaan om daarbuiten ook samen met de lokale leden te vliegen. Om het onderscheid goed te duiden zullen de BiGGS activiteiten steeds worden aangekondigd bij de briefing, en het einde van de activiteiten worden bij de BiGGSbox kenbaar gemaakt. Buiten deze tijdstippen vliegen kan mogelijks, maar enkel na overleg en volgens de regels van de gastclub, en onder diens verantwoordelijkheid.

Er mag enkel laag over het terrein of acro gevlogen worden na overleg met de vluchtbegeleider. Er wordt nooit laag over het publiek, de camping, de kantine, gestationeerde toestellen of andere obstakels gevlogen. Deze manoeuvres vallen steeds onder de verantwoordelijkheid van de piloot.

Wie de controle over zijn toestel verliest zal anderen met luide stem op de hoogte brengen, om het gevaar te melden en om het vinden van het toestel dat buiten het terrein terechtkomt te vereenvoudigen.

Het ophalen van zwevers, slepers en sleepkabels dient zo snel mogelijk maar voorzichtig te geschieden en het veld dient zo snel mogelijk te worden verlaten. Hierbij dienen de instructies van de vluchtbegeleider strikt te worden opgevolgd. Het ophalen van modellen en sleeptouwen uit aanliggende percelen dient met zo weinig mogelijk personen te worden gedaan, teneinde schade aan gewassen tot een minimum te beperken.

Zwevers hebben in de landing voorrang boven landende slepers. Startende modellen moeten wachten op landende modellen.
Het start- en landingscircuit dienen zoveel mogelijk vrij gehouden te worden voor startende dan wel landende toestellen.
Het beluisteren van de variometers dient met een oorschelp te geschieden, dit om hinder bij andere vliegers te voorkomen.

Tijdens de deelname aan het treffen zal de piloot geen wangedrag vertonen en zich als een goede gast gedragen op het terrein van de gastclub. We trachten de terreinen van de gastclub zo netjes mogelijk te houden en laten geen afval achter op daartoe niet voorziene plaatsen. We vermijden overlast zoveel mogelijk. Op de camping zijn huisdieren toegelaten indien toegelaten door de gastclub en indien ze volstrekt ongevaarlijk zijn. Op het vlieggedeelte van het veld zijn huisdieren enkel aan de leiband toegestaan (indien niet in strijd met de reglementen van de gastclub).

Gastvliegers:

Onder gastvliegers verstaan we elke piloot die geen lid is van BiGSS, maar wel lid van de club waar het treffen plaats vindt. Gastvliegers dienen zich aan dezelfde regels te houden als leden, zich in te schrijven voor het treffen en zich daarbij akkoord te verklaren met elk aspect van dit huishoudelijk reglement en het BiGGS vlieghandboek. Gastvliegers betalen geen contributie.

Dagjesvliegers:

Onder dagjesvliegers verstaan we elke piloot die geen lid is van BiGSS, noch van de organiserende club. Dagjesvliegers dienen zich aan dezelfde regels te houden als leden, zich in te schrijven voor het treffen en zich daarbij akkoord te verklaren met elk aspect van dit huishoudelijk reglement en het BiGGS vlieghandboek. Dagjesvliegers betalen 10 euro contributie per dag, en mogen voor dit bedrag deelnemen aan de vliegactiviteiten bij BiGGS. Het gebruik van de camping faciliteiten is in dit bedrag niet opgenomen.

Veiligheid:

Aandachtspunten voor modellen, en best practices tijdens de BiGGS treffens worden beschreven in het “Sleephandboek voor modelvliegers” van Richard Branderhorst (uitgeput maar te raadplegen bij het bestuur) en het BiGGS vlieghandboek. We willen vragen dat iedereen die aan de vliegactiviteiten deelneemt beide kent en toepast.

Voor slepers is een fail-safe op de motor verplicht. Bij signaalverlies moet de motor uitschakelen of naar stationair toerental gaan. Slepers dienen ook een dubbele voeding van de elektronica te hebben, zodat minstens bij uitval van één batterij de bestuurbaarheid gegarandeerd blijft.

Rechtsgeldigheid:

In alle betwistbare gevallen waarin noch door de statuten noch door het huishoudelijk reglement wordt voorzien beslist het bestuur van BiGGS, eventueel na overleg met de leidinggevende van de gastclub.

Dit huishoudelijk reglement is net zoals het BiGGS vlieghandboek een dynamisch document dat bij elke inschrijving voor een treffen moet worden geaccepteerd door elk lid alsook elke gastvlieger of zijn voogd.